Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯЦіна
Ферменти 
Аланінамінотрансфераза (AлАТ)70
Альфа-амілаза70
Амілаза панкреатична (кількісний показник)70
Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)70
Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ)70
Креатинфосфокіназа (КФК)70
Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ)140
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)70
Ліпаза (кількісний показник)90
Лужна фосфатаза (ЛФ)70
Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)400
Холінестераза70
Біохімічний скринінг (BIO): Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) , Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ), Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт, Ниркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота)1105
Ліпідний обмін 
Аполіпопротеїн А1 (АРОА1)100
Аполіпопротеїн В (АРОВ)100
Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)200
Тригліцериди (ТГ)70
Холестерин (ХС)70
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)70
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)70
Серце і судини (CARD): Аполіпопротеїн А1 (АРОА1), Аполіпопротеїн В (АРОВ), Глікований гемоглобін (HbA1c), C-реактивний білок (кількісний показник), Гомоцистеїн, Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)1045
Проблема ваги (VAGA): Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ), Тест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.), Глікований гемоглобін (HbA1c), Тиреотропний гормон , Пролактин1010
Пігментний обмін 
Білірубін загальний70
Білірубін загальний, прямий, непрямий130
Білірубін прямий70
Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов’язані з ним гормони 
Глікований гемоглобін (HbA1c)170
Глюкоза крові (венозна/капілярна кров)100
Індекс НОМАIR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності), якщо одночасно замовлені інсулін та глюкоза крові, то НОМАIR буде доданий до результатів досліджень із поясненнями220
Інсулін170
С-пептид170
Тест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.)270
Фруктозамін (глікований альбумін)140
Контроль діабету (D1): Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Інсулін, Глікований гемоглобін (HbA1c), Фруктозамін (глікований альбумін)580
Діагностика діабету (D2): Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Інсулін, С-пептид, Глікований гемоглобін (HbA1c), HOMA-индекс830
Білковий обмін 
Загальний білок70
Альбумін70
Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт120
Метаболізм заліза та діагностика анемій 
Залізо70
Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо)190
Трансферин130
Феритин180
Вітамін В 12180
Фолієва кислота180
Діагностика анемії (A1): Залізо , Трансферин, Феритин, Насич. трансферину залізом370
Діагностика анемії + (A3): Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити, Залізо , Трансферин, Феритин, Насич. трансферину залізом, Фолієва кислота, Вітамін В 12905
Електроліти, мікроелементи 
Залізо70
Кальцій70
Кальцій іонізований (Са++)115
Кальцій у сечі (добова сеча)100
Магній70
Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)100
Фосфор неорганічний70
Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-).200
Калій (К)70
Натрій (Na)70
Хлор (Cl)70
Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl) в сечі200
Калій (К) в сечі70
Натрій (Na) в сечі70
Хлор (Cl) в сечі70
Обмін неорганічних речовин (BI4): Кальцій , Паратгормон, Фосфор неорганічний330
Ревма- та кардіомаркери 
C-реактивний білок (кількісний показник)80
Антистрептолізин О (кількісний показник)80
Ревматоїдний фактор (кількісний показник)80
Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ)300
Тропонін I180
Гомоцистеїн340
Ревмапроби (R1): Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ), Ревматоїдний фактор (кількісний показник), Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт440
Здорові суглоби + (R4): Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ), Сечова кислота, Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM), Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Аnti-CCP IgG)1270
Здорові суглоби (R5): Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ), Сечова кислота, Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Аnti-CCP IgG)650
Азотистий обмін 
Креатинін70
Сечова кислота70
Сечовина70
Ниркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота)250
Клубочкова фільтрація (вказати діурез (літрів), зріст (см), вагу (кг))180
Коагулометрія 
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)70
Вовчаночний антикоагулянт290
Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (МНС), відсоток протромбіну за Квіком100
Тромбіновий час (ТЧ)80
Фібріноген за Клаусом (ФБ)90
Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ)280
Вітаміни 
Вітамін В 12180
Фолієва кислота180
Вітамін Д загальний360
ГОРМОНИ, ОНКОМАРКЕРИЦіни
Репродуктивні гормони та їх метаболіти 
Лютеїнізуючий гормон170
Пролактин170
Фолікулостимулюючий гормон170
17-ОН-прогестерон170
Дегідроепіандростеронсульфат170
Естрадіол170
Прогестерон170
Тестостерон вільний200
Тестостерон загальний170
Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін170
Антимюллерів гормон420
Контроль росту та репродукції (ROS2): Соматотропін (Гормон росту), Соматомедін , Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Пролактин1450
Репродуктивне жіноче здоров’я (F1): Пролактин , Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Прогестерон, Тестостерон загальний, Тиреотропний гормон , Індекс ЛГ/ФСГ (Люткінса), Естрадіол1200
Репродуктивне чоловіче здоров’я (F2): Пролактин , Прогестерон, Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Естрадіол , Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Дегідроепіандростеронсульфат , Тиреотропний гормон1570
Оцінка оваріального резерву (F3): Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Антимюллерів гормон770
Діагностика гіперандрогенних станів (F6): Тестостерон загальний, Дегідроепіандростеронсульфат , Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін, 17-ОН-прогестерон700
Дослідження гіпофізу, щитоподібної та паращитоподібної залоз 
Тиреотропний гормон140
Трийодтиронін вільний140
Трийодтиронін140
Тироксин вільний140
Тироксин140
Антитіла до тиреоїдної пероксидази170
Антитіла до тиреоглобуліну170
Паратгормон170
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону320
Чоловіче здоров’я (MD): Тиреотропний гормон , Холестерин (ХС), Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), Аланінамінотрансфераза (AлАТ), Аспартатамінотрансфераза (АсАТ), Білірубін загальний, Сечовина, Глікований гемоглобін (HbA1c), Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Тиреоглобулін , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Онкомаркер СА19-91950
Скринінг щитоподібної залози (TI1): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний430
Діагностика аутоімунного процесу (TI2): Тиреотропний гормон , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну490
Контроль аутоімунного процесу (TI3): Тиреотропний гормон , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази460
Контроль стану щитоподібної залози (TI4): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну780
Скринінг щитоподібної залози + (TI5): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін , Тироксин , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Тиреоглобулін1250
Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози (TI6): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону750
Моніторинг раку щитоподібної залози (TI7): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Тиреоглобулін780
Пренатальна діагностика 
Альфафетопротеїн (14-40 тиж.)170
Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPPA) (8-13 тиж)210
Естріол вільний (14-40 тиж.)170
Прогестерон (вказати термін вагітності)170
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.)190
Плацентарний лактоген310
Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест на 10-13 тиж.: PAPPA, вільн. β ХГЛ) скринінг ризику генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens)350
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест на 14-20 тиж., оптимально на 16-18 тиж.: вільн. βХГЛ, E3 вільний, АФП) скринінг ризику генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens)400
Інші гормони 
Соматомедін320
Адренокортикотропний гормон280
Кортизол230
Соматотропін (Гормон росту)170
Фактори росту (ROS1): Соматотропін (Гормон росту), Соматомедін490
Діагностика гіпоталамо-гіпофізарної недостатності (F4): Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Пролактин , Адренокортикотропний гормон , Соматотропін (Гормон росту), Тиреотропний гормон1130
Онкомаркери 
Альфа-фетопротеїн170
Тиреоглобулін170
Онкомаркер Cyfra CA21-1300
Онкомаркер СА153210
Онкомаркер СА19-9190
Онкомаркер СА72-4310
Онкомаркер СА125190
НЕ4400
ROMA index500
Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA250
Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA)160
Раковоембріональний антиген (СЕА)190
Хоріонічний гонадотропін190
Жіноче здоров’я (FD): Тиреотропний гормон , Холестерин (ХС), Естрадіол , Аланінамінотрансфераза (AлАТ), Аспартатамінотрансфераза (АсАТ), Білірубін загальний, Сечовина, Глікований гемоглобін (HbA1c), Фолікулостимулюючий гормон , Лютеїнізуючий гормон, Пролактин , Прогестерон, Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА153 , Тиреоглобулін , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Онкомаркер СА19-92690
Діагностика раку молочної залози (ON1): Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА153410
Діагностика раку яєчника (ON2): Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА72-4 , НЕ41100
Онко скринінг жіночий (ON3): Альфафетопротеїн (14-40 тиж.), Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.), Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА153 , НЕ41560
Онко скринінг жіночий + (ON4): Альфафетопротеїн (14-40 тиж.), Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.), Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА153 , Онкомаркер СА72-4 , НЕ4, Тиреоглобулін2050
Онко скринінг передміхурової залози (O5): Раковоембріональний антиген (СЕА), Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA440
Онко скринінг чоловічий (O6): Альфафетопротеїн (14-40 тиж.), Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.), Раковоембріональний антиген (СЕА)560
Скринінг ШКТ (O7): Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА19-9 , изначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG), Онкомаркер СА72-4890
Чоловіча онкологічна панель (O8): Альфафетопротеїн (14-40 тиж.), Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.), Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA610
Чоловіча онкологічна панель + (O9): Альфафетопротеїн (14-40 тиж.), Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.), Раковоембріональний антиген (СЕА), Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА72-4 , Тиреоглобулін1490
Онкомаркери ШКТ (O10): Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА72-4 , Альфафетопротеїн (14-40 тиж.), Раковоембріональний антиген (СЕА)880
ПОКАЗНИКИ ІМУННОГО СТАТУСУЦіни
Імуноглобулін A (IgA)130
Імуноглобулін E загальний (IgE Total)250
Імуноглобулін G (IgG)130
Імуноглобулін M (IgM)130
Комплексне визначення імунного статусу 7 субпопуляцій клітин: T-л (CD3+CD19-),Т-хелпери (CD3+ CD4+CD8-), Т-супресори (CD3+CD4-CD8+), імунорегуляторний індекс співвідношення (СD3+CD4+CD8-/СD3+CD4-CD8+),  цитотоксичні клітини (CD3+CD56+), натуральні кіллери (CD3-CD56+), B-л (CD3-CD19+), моноцити/макрофаги (CD14), загальний лейкоцитарний антиген (CD45)700
Комплексне визначення імунного статусу 7 субпопуляцій клітин: T-л (CD3+CD19-),Т-хелпери (CD3+ CD4+CD8-), Т-супресори (CD3+CD4-CD8+), імунорегуляторний індекс співвідношення (СD3+CD4+CD8-/СD3+CD4-CD8+),  цитотоксичні клітини (CD3+CD56+), натуральні кіллери (CD3-CD56+), B-л (CD3-CD19+), моноцити/макрофаги (CD14), загальний лейкоцитарний антиген (CD45), визначення імуноглобулінів класів A, M, G та визначення компонентів комплементу C3, С4) + Загальний аналіз крові800
Скринінг імуноглобулінів (IMM): Імуноглобулін E загальний (IgE Total), Імуноглобулін A (IgA), Імуноглобулін M (IgM), Імуноглобулін G (IgG)580

<td”>Розширена діагностика гепатитів (H8): Визначення HBs-антигену (HBsAg), Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG), Визначення HBe-антигену (HBeAg), Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM), Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM), Визначення антитіл до гепатиту С (IgG), Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз, Загальний аналіз сечі, Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)

ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, СПЕЦИФІЧНІ АНТИТІЛАЦіни
Системні аутоімунні захворювання 
Антитіла до циклічного цитрульованого пептиду (Аnti-CCP IgG)350
Хламідійна інфекція 
Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG)190
Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)190
Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA)230
Діагностика хламідіозу (I5): Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)620
Інфекції ТORCH-групи 
TORCH інфекції (IgG) (I1): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)690
TORCH інфекції (IgM) (I2): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)690
TORCH інфекції (IgG+IgM) (I3): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)1380
TORCH інфекції (IgG+IgM) + (I6): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM)2000
Герпесвірусні інфекції 
Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG)170
Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM)170
Герпес 2 типу IgG240
Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG)160
Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM)160
Варіцела Зостер IgA280
Варіцела Зостер IgG170
Варіцела Зостер IgM170
Краснуха 
Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG)170
Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM)170
Токсоплазмоз 
Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG)170
Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM)170
Коклюш 
Коклюш IgA (Bordetella pertussis IgA)360
Коклюш IgG (Bordetella pertussis IgG)300
Коклюш IgM (Bordetella pertussis IgM)300
Вірус Епштейнаа-Барр 
Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейнаа-Барр (IgM)300
Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейнаа-Барр (IgG)300
Визначення антитіл до раннього антигену вірусу Епштейнаа-Барр (IgG)300
Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейнаа-Барр (IgG)300
Діагностика Епштейна-Барр вірусної інфекції (I7): Визначення антитіл до капсідного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgM), Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення антитіл до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, кількісний аналіз970
Вірусні гепатити 
Скринінг вірусних гепатитів (H1): Визначення антитіл до гепатиту С (IgG), Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM), Визначення HBs-антигену (HBsAg), Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)1020
Діагностика гепатиту В (H2): Визначення HBs-антигену (HBsAg), Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG), Визначення HBe-антигену (HBeAg), Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM), Загальний аналіз сечі, Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса)1770
Діагностика гепатиту С (H7): Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) , Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C – Core, NS3, NS4, NS5670
2500
Гепатит А 
Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgG)200
Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM)200
Гепатит В 
Визначення HBs-антигену (HBsAg)200
Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG)200
Визначення HBe-антигену (HBeAg)230
Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG)230
Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG)200
Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM)200
Гепатит С 
Визначення антитіл до гепатиту С (IgG)220
Визначення антитіл до гепатиту С (IgM)200
Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C – Core, NS3, NS4, NS5270
Інші інфекції 
Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgA)180
изначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG)180
Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G)200
Визначення антитіл до T. Pallidum ( IgG)200
Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1250
Антитіла до кору IgG220
Борелія IgG (Borrelia burgdorferi IgG)200
Борелія IgМ (Borrelia burgdorferi IgM)200
Мікоплазма Пневмонія IgG170
Мікоплазма Пневмонія IgM170
Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1, визначення антитіл да T.Pallidum (igG), Визначення HBs-антигену (HBsAg)650
Гельмінтози 
Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG)200
Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG)200
Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG)350
Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)260
Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG)200
Гельмінти (G1): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)820
Гельмінти + (G2): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG), Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG), Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG), Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG)1450
Мікрокультуральна діагностика 
Мікрокультуральна діагностика М. hominis, U. urealiticum. Тест включає титр 2-х мікроорганізмів та чутливість до антибіотиків350
Мікрокультуральна діагностика мікрофлори урогенітального тракту системою «AF Genital» (виявлення: M.hominis, U.urealiticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus)400
Мікрокультуральна діагностика умовно-патогенної мікрофлори сечового тракту cистемою «Urin System Plus» (виявлення: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enterococcus spp, Staphylococcus spp, Candida spp.)400
КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯЦіна
Дослідження крові 
Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів280
Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити300
Терморезистентность еритроцитів70
Тільця Гейнца50
Аналіз крові на ретикулоцити50
Визначення групи крові за системою АВО і резус – фактор150
Антитіла до еритроцитів за системою Резус (антирезусні антитіла)150
Антитіла до эритроцитів за системою АВО (гемолізіни)150
Серологічні дослідження 
Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія)200
Дослідження сечі 
Мікроальбумін 24h (сеча добова, вказати діурез, мл)150
Мікроальбумін спонтанна порція (сеча ранкова, співвідношення мікроальбумін/креатинін)150
Альфа-амілаза сечі100
Білок в добовій сечі100
Визначення кетонів в сечі100
Глюкоза в сечі100
Двостаканна проба сечі170
Загальний аналіз сечі250
Кальцій у сечі (добова сеча)100
Креатинін в добовій сечі (вказати вагу пацієнта та діурез)100
Сеча за Зимницьким100
Сеча за Нечипоренком100
Сечова кислота в добовій сечі (вказати діурез, мл)70
Сечовина в добовій сечі (вказати діурез, мл)70
Тристаканна проба сечі250
Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)100
Мікроскопічні дослідження 
Назоцитограма150
Кольпоцитологічне дослідження (1 досл.)100
Мікроскопія біологічного матерілу на наявність демодексу150
Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на патогенні гриби150
Мікроскопія секрету простати120
Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок300
Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків300
Цитоморфологічне дослідження матеріалу із шийки матки250
Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряб з поверхні ерозій, виразок, виділення ЛОР-органів), а також виділень з молочних залоз150
Цитологічне дослідження пунктатів, отриманих тонкою голкою з пухлин та пухлиноподібних утворень будь-якої локалізації, ендоскопічного матеріалу, відбитки поверхневих пухлин та пухлиноподібних утворень320
Бактеріоскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів (діагностика гонореї)120
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації й цервікального каналу)250
ПАП-тест методом рідинної цитології400
Копрологічні дослідження 
Аналіз калу (копрограма)200
Аналіз калу на гельмінти та найпростіші180
Аналіз перианального зішкрябу на ентеробіоз110
Аналіз калу на приховану кров130
АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА виявлення алергоспецифічних антитіл (IgE) імуноблотінгом RIDA®allergysreen (R-biopharm, Німеччина) 
Педіатрична панель, визначення специфічних антитіл ( IgE) до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, береза, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternatа, молоко, альфалактоальбумін, беталактоглобулін, яєчний білок, яєчний жовток, альбумін сироватковий бичачий, соєві боби)870
Респіраторна панель, визначення специфічних антитіл ( IgE) до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, морська свинка, золотистий хом’як, кріль, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)870
Харчова панель, визначення специфічних антитіл ( IgE) до 20 алергенів (лісові горіхи, арахіс, грецькі горіхи, мигдальні горіхи, молоко, яєчний білок, яєчний жовток, казеїн, картопля, селера, морква, помідори, тріска, краби, апельсин, яблука, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжутне насіння, соєві боби)870
Змішана панель, визначення специфічних атитіл ( IgE) до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, Alternaria alternata, яєчний білок, молоко, арахіс, лісові горіхи, морква, пшеничне борошно, соєві боби)870
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ПЛРЦіна
ПЛР-діагностика вірусних гепатитів 
Скринінг гепатитів (HEPA): Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналіз, Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз, Визначення РНК вірусу гепатиту А, якісний аналіз1380
Гепатит А 
Визначення РНК вірусу гепатиту А, якісний аналіз350
Гепатит В 
Визначення ДНК вірусу гепатиту В, кількісний аналіз650
Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналіз330
Гепатит С 
Визначення РНК вірусу гепатиту C, кількісний аналіз1600
Генотипування РНК вірусу гепатиту C (1a,1b,2,3a) методом ПЛР Real-time550
Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналіз370
Гепатит D 
Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз330
ПЛР-діагностика урогенітальних інфекцій 
Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз230
Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз200
Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз200
Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз200
Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз200
Визначення ДНК Ureaplasma species, якісний аналіз200
Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз200
Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз200
Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз200
Урогенітальне здоров’я ПЛР (URO1): Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз880
Сексуальне здоров’я ПЛР (URO2): Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипування1950
Діагностика урогенітальних інфекцій (URO3): Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипування, Визначення ДНК вірусу папіломи людини низького канцерогенного ризику (6,11 генотипи), якісний аналіз+генотипування, Мікрокультуральна діагностика мікрофлори урогенітального тракту системою «AF Genital» (виявлення: M.hominis, U.urealiticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus), Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків2700
Скринінг урогенітальних інфекцій ПЛР (URO4): Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз1350
Пакети урогенітальні 
Пакет 1. Визначення ДНК та диференціація виду Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei, якісний аналіз250
Пакет 2. Комплексне визначення ДНК Ch.trachomatis/Ureaplasma sp./M.hominis, якісний аналіз250
Пакет 3. Комплексне визначення ДНК Ch.trachomatis/Ureaplasma sp./M.hominis/ M.genitalium, якісний аналіз400
Пакет 4. Комплексне визначення ДНК Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, HSV 1/2, якісний аналіз450
Фемофлор 16 (дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок)900
Фемофлор скрін (дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок)750
Андрофлор (дослідження біоценозу урогенітального тракту чоловіків)1100
 ПЛР-діагностика папіломавірусної інфекцїя високого канцерогенного ризику Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), кількісний аналіз400Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипування400ПЛР-діагностика герпесвірусних інфекцій Визначення ДНК цитомегаловірусу, кількісний аналіз270Визначення ДНК цитомегаловірусу, якісний аналіз230Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, кількісний аналіз270Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналіз230ПЛР-діагностика туберкульозу Визначення ДНК мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis complex: M.tuberculosis+M.bovis+M.africanum+M.microti+M.canetti+M.pinipedii), якісний аналіз400ПЛР-діагностика TORCH-інфекції Визначення ДНК Toxoplasma gondii, якісний аналіз270ПЛІ-діагностика ГКІ Визначення чутливості до Shigella spp. Та ентероінвазивні E. Coli, Salmonella spp., Термофільні Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus250
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯЦіна
Дослідження бактеріологічне мікрофлори носової порожнини з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне мікрофлори із зіву(задня стінка глотки та мигдалини) з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне мікрофлори вуха з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне мікрофлори шкіри з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне мікрофлори кон’юнктиви з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне мікрофлори вмісту ран з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне мікрофлори сечі з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне на наявність збудників гострих кишкових захворювань600
Дослідження бактеріологічне крові на стерильність600
Дослідження бактеріологічне калу на патогенну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне урогенітальних мазків з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне сока простати, еякуляту на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне жовчі на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне грудного молока на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне мокроти на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків600
Дослідження бактеріологічне на BL(дифтерію) з носу та зіву600
Рекомендовані лабораторією комплексні дослідження 
Спорт + (SPORT): Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити, Загальний аналіз сечі, Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) , Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ), Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт, Ниркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота), Креатинфосфокіназа (КФК), Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ), Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Кортизол , Інсулін, Глікований гемоглобін (HbA1c), Тестостерон загальний, Пролактин , Естрадіол , Кальцій , Фосфор неорганічний, Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-).3500
Передопераційний + (OP1): Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів, Загальний аналіз сечі, Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія), Загальний білок, Альбумін, Глобуліни, Альбумін-глобуліновий коефіцієнт, Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Білірубін загальний, прямий, непрямий, Креатинін, Сечовина, Аланінамінотрансфераза (AлАТ), Аспартатамінотрансфераза (АсАТ), Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (МНС), відсоток протромбіну за Квіком, Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Фібріноген за Клаусом (ФБ), Натрій (Na), Хлор (Cl), Калій (К), Визначення антитіл до гепатиту С (IgG), Визначення HBs-антигену (HBsAg), Визначення антитіл до T. Pallidum ( IgG)2250
Передопераційний (OP2): Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів, Загальний аналіз сечі, Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія), Загальний білок, Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Білірубін загальний, Креатинін, Сечовина, Аланінамінотрансфераза (AлАТ), Аспартатамінотрансфераза (АсАТ), Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ), Визначення HBs-антигену (HBsAg)1500