tesst

   
   
   
   
   
   
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
Ферменти  
Аланінамінотрансфераза (AлАТ) 70
Альфа-амілаза 70
Амілаза панкреатична (кількісний показник) 70
Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) 70
Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) 70
Креатинфосфокіназа (КФК) 70
Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) 140
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 70
Ліпаза (кількісний показник) 90
Лужна фосфатаза (ЛФ) 70
Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) 330
Холінестераза 70
Біохімічний скринінг (BIO): Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) , Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ), Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт, Ниркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота) 1105
Ліпідний обмін  
Аполіпопротеїн А1 (АРОА1) 100
Аполіпопротеїн В (АРОВ) 100
Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ) 200
Тригліцериди (ТГ) 70
Холестерин (ХС) 70
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) 70
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) 70
Серце і судини (CARD): Аполіпопротеїн А1 (АРОА1), Аполіпопротеїн В (АРОВ), Глікований гемоглобін (HbA1c), C-реактивний білок (кількісний показник), Гомоцистеїн, Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ) 1045
Проблема ваги (VAGA): Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ), Тест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.), Глікований гемоглобін (HbA1c), Тиреотропний гормон , Пролактин 1010
Пігментний обмін  
Білірубін загальний 70
Білірубін загальний, прямий, непрямий 130
Білірубін прямий 70
Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов'язані з ним гормони  
Глікований гемоглобін (HbA1c) 170
Глюкоза крові (венозна/капілярна кров) 80
Індекс НОМАIR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності), якщо одночасно замовлені інсулін та глюкоза крові, то НОМАIR буде доданий до результатів досліджень із поясненнями 220
Інсулін 170
С-пептид 170
Тест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.) 270
Фруктозамін (глікований альбумін) 140
Контроль діабету (D1): Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Інсулін, Глікований гемоглобін (HbA1c), Фруктозамін (глікований альбумін) 580
Діагностика діабету (D2): Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Інсулін, С-пептид, Глікований гемоглобін (HbA1c), HOMA-индекс 830
Білковий обмін  
Загальний білок 70
Альбумін 70
Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт 120
Метаболізм заліза та діагностика анемій  
Залізо 70
Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо) 190
Трансферин 130
Феритин 180
Вітамін В 12 180
Фолієва кислота 180
Діагностика анемії (A1): Залізо , Трансферин, Феритин, Насич. трансферину залізом 370
Діагностика анемії + (A3): Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити, Залізо , Трансферин, Феритин, Насич. трансферину залізом, Фолієва кислота, Вітамін В 12 905
Електроліти, мікроелементи  
Залізо 70
Кальцій 70
Кальцій іонізований (Са++) 115
Кальцій у сечі (добова сеча) 100
Магній 70
Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча) 100
Фосфор неорганічний 70
Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-). 200
Калій (К) 70
Натрій (Na) 70
Хлор (Cl) 70
Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl) в сечі 200
Калій (К) в сечі 70
Натрій (Na) в сечі 70
Хлор (Cl) в сечі 70
Обмін неорганічних речовин (BI4): Кальцій , Паратгормон, Фосфор неорганічний 330
Ревма- та кардіомаркери  
C-реактивний білок (кількісний показник) 80
Антистрептолізин О (кількісний показник) 80
Ревматоїдний фактор (кількісний показник) 80
Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ) 230
Тропонін I 180
Гомоцистеїн 340
Ревмапроби (R1): Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ), Ревматоїдний фактор (кількісний показник), Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт 440
Здорові суглоби + (R4): Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ), Сечова кислота, Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM), Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Аnti-CCP IgG) 1270
Здорові суглоби (R5): Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ), Сечова кислота, Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Аnti-CCP IgG) 650
Азотистий обмін  
Креатинін 70
Сечова кислота 70
Сечовина 70
Ниркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота) 180
Клубочкова фільтрація (вказати діурез (літрів), зріст (см), вагу (кг)) 180
Коагулометрія  
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 70
Вовчаночний антикоагулянт 290
Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (МНС), відсоток протромбіну за Квіком 100
Тромбіновий час (ТЧ) 80
Фібріноген за Клаусом (ФБ) 90
Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ) 280
Вітаміни  
Вітамін В 12 180
Фолієва кислота 180
Вітамін Д загальний 360
ГОРМОНИ, ОНКОМАРКЕРИ  
Репродуктивні гормони та їх метаболіти  
Лютеїнізуючий гормон 170
Пролактин 170
Фолікулостимулюючий гормон 170
17-ОН-прогестерон 170
Дегідроепіандростеронсульфат 170
Естрадіол 170
Прогестерон 170
Тестостерон вільний 200
Тестостерон загальний 170
Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін 170
Антимюллерів гормон 420
Контроль росту та репродукції (ROS2): Соматотропін (Гормон росту), Соматомедін , Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Пролактин 1450
Репродуктивне жіноче здоров'я (F1): Пролактин , Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Прогестерон, Тестостерон загальний, Тиреотропний гормон , Індекс ЛГ/ФСГ (Люткінса), Естрадіол 1200
Репродуктивне чоловіче здоров'я (F2): Пролактин , Прогестерон, Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Естрадіол , Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Дегідроепіандростеронсульфат , Тиреотропний гормон 1570
Оцінка оваріального резерву (F3): Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Антимюллерів гормон 770
Діагностика гіперандрогенних станів (F6): Тестостерон загальний, Дегідроепіандростеронсульфат , Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін, 17-ОН-прогестерон 700
Дослідження гіпофізу, щитоподібної та паращитоподібної залоз  
Тиреотропний гормон 140
Трийодтиронін вільний 140
Трийодтиронін 140
Тироксин вільний 140
Тироксин 140
Антитіла до тиреоїдної пероксидази 170
Антитіла до тиреоглобуліну 170
Паратгормон 170
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону 320
Чоловіче здоров'я (MD): Тиреотропний гормон , Холестерин (ХС), Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), Аланінамінотрансфераза (AлАТ), Аспартатамінотрансфераза (АсАТ), Білірубін загальний, Сечовина, Глікований гемоглобін (HbA1c), Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Тиреоглобулін , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Онкомаркер СА19-9 1950
Скринінг щитоподібної залози (TI1): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний 430
Діагностика аутоімунного процесу (TI2): Тиреотропний гормон , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну 490
Контроль аутоімунного процесу (TI3): Тиреотропний гормон , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази 460
Контроль стану щитоподібної залози (TI4): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну 780
Скринінг щитоподібної залози + (TI5): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін , Тироксин , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Тиреоглобулін 1250
Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози (TI6): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону 750
Моніторинг раку щитоподібної залози (TI7): Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Тиреоглобулін 780
Пренатальна діагностика  
Альфафетопротеїн (14-40 тиж.) 170
Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPPA) (8-13 тиж) 210
Естріол вільний (14-40 тиж.) 170
Прогестерон (вказати термін вагітності) 170
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.) 190
Плацентарний лактоген 310
Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест на 10-13 тиж.: PAPPA, вільн. β ХГЛ) скринінг ризику генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens) 350
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест на 14-20 тиж., оптимально на 16-18 тиж.: вільн. βХГЛ, E3 вільний, АФП) скринінг ризику генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens) 400
Інші гормони  
Соматомедін 320
Адренокортикотропний гормон 280
Кортизол 230
Соматотропін (Гормон росту) 170
Фактори росту (ROS1): Соматотропін (Гормон росту), Соматомедін 490
Діагностика гіпоталамо-гіпофізарної недостатності (F4): Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Пролактин , Адренокортикотропний гормон , Соматотропін (Гормон росту), Тиреотропний гормон 1130
Онкомаркери  
Альфа-фетопротеїн 170
Тиреоглобулін 170
Онкомаркер Cyfra CA21-1 300
Онкомаркер СА153 210
Онкомаркер СА19-9 190
Онкомаркер СА72-4 310
Онкомаркер СА125 190
НЕ4 400
ROMA index 500
Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA 250
Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA) 160
Раковоембріональний антиген (СЕА) 190
Хоріонічний гонадотропін 190
Жіноче здоров'я (FD): Тиреотропний гормон , Холестерин (ХС), Естрадіол , Аланінамінотрансфераза (AлАТ), Аспартатамінотрансфераза (АсАТ), Білірубін загальний, Сечовина, Глікований гемоглобін (HbA1c), Фолікулостимулюючий гормон , Лютеїнізуючий гормон, Пролактин , Прогестерон, Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА153 , Тиреоглобулін , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Онкомаркер СА19-9 2690
Діагностика раку молочної залози (ON1): Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА153 410
Діагностика раку яєчника (ON2): Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА72-4 , НЕ4 1100
Онко скринінг жіночий (ON3): Альфафетопротеїн (14-40 тиж.), Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.), Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА153 , НЕ4 1560
Онко скринінг жіночий + (ON4): Альфафетопротеїн (14-40 тиж.), Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.), Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА153 , Онкомаркер СА72-4 , НЕ4, Тиреоглобулін 2050
Онко скринінг передміхурової залози (O5): Раковоембріональний антиген (СЕА), Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA 440
Онко скринінг чоловічий (O6): Альфафетопротеїн (14-40 тиж.), Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.), Раковоембріональний антиген (СЕА) 560
Скринінг ШКТ (O7): Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА19-9 , изначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG), Онкомаркер СА72-4 890
Чоловіча онкологічна панель (O8): Альфафетопротеїн (14-40 тиж.), Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.), Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA 610
Чоловіча онкологічна панель + (O9): Альфафетопротеїн (14-40 тиж.), Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.), Раковоембріональний антиген (СЕА), Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА72-4 , Тиреоглобулін 1490
Онкомаркери ШКТ (O10): Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА72-4 , Альфафетопротеїн (14-40 тиж.), Раковоембріональний антиген (СЕА) 880
ПОКАЗНИКИ ІМУННОГО СТАТУСУ  
Імуноглобулін A (IgA) 130
Імуноглобулін E загальний (IgE Total) 180
Імуноглобулін G (IgG) 130
Імуноглобулін M (IgM) 130
Комплексне визначення імунного статусу 7 субпопуляцій клітин: T-л (CD3+CD19-),Т-хелпери (CD3+ CD4+CD8-), Т-супресори (CD3+CD4-CD8+), імунорегуляторний індекс співвідношення (СD3+CD4+CD8-/СD3+CD4-CD8+),  цитотоксичні клітини (CD3+CD56+), натуральні кіллери (CD3-CD56+), B-л (CD3-CD19+), моноцити/макрофаги (CD14), загальний лейкоцитарний антиген (CD45) 700
Комплексне визначення імунного статусу 7 субпопуляцій клітин: T-л (CD3+CD19-),Т-хелпери (CD3+ CD4+CD8-), Т-супресори (CD3+CD4-CD8+), імунорегуляторний індекс співвідношення (СD3+CD4+CD8-/СD3+CD4-CD8+),  цитотоксичні клітини (CD3+CD56+), натуральні кіллери (CD3-CD56+), B-л (CD3-CD19+), моноцити/макрофаги (CD14), загальний лейкоцитарний антиген (CD45), визначення імуноглобулінів класів A, M, G та визначення компонентів комплементу C3, С4) + Загальний аналіз крові 800
Скринінг імуноглобулінів (IMM): Імуноглобулін E загальний (IgE Total), Імуноглобулін A (IgA), Імуноглобулін M (IgM), Імуноглобулін G (IgG) 580
ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, СПЕЦИФІЧНІ АНТИТІЛА  
Системні аутоімунні захворювання  
Антитіла до циклічного цитрульованого пептиду (Аnti-CCP IgG) 350
Хламідійна інфекція  
Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG) 190
Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM) 190
Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA) 230
Діагностика хламідіозу (I5): Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM) 620
Інфекції ТORCH-групи  
TORCH інфекції (IgG) (I1): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG) 690
TORCH інфекції (IgM) (I2): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM) 690
TORCH інфекції (IgG+IgM) (I3): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM) 1380
TORCH інфекції (IgG+IgM) + (I6): Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG), Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM), Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM), Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM), Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM) 2000
Герпесвірусні інфекції  
Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgG) 170
Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 (IgM) 170
Герпес 2 типу IgG 240
Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgG) 160
Визначення антитіл до цитомегаловірусу (IgM) 160
Варіцела Зостер IgA 280
Варіцела Зостер IgG 170
Варіцела Зостер IgM 170
Краснуха  
Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgG) 170
Визначення антитіл до краснухи (Rubella IgM) 170
Токсоплазмоз  
Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgG) 170
Визначення антитіл до Toxoplasma gondii (IgM) 170
Коклюш  
Коклюш IgA (Bordetella pertussis IgA) 360
Коклюш IgG (Bordetella pertussis IgG) 300
Коклюш IgM (Bordetella pertussis IgM) 300
Вірус Епштейнаа-Барр  
Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейнаа-Барр (IgM) 170
Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейнаа-Барр (IgG) 170
Визначення антитіл до раннього антигену вірусу Епштейнаа-Барр (IgG) 170
Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейнаа-Барр (IgG) 170
Діагностика Епштейна-Барр вірусної інфекції (I7): Визначення антитіл до капсідного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgM), Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення антитіл до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, кількісний аналіз 970
Вірусні гепатити  
Скринінг вірусних гепатитів (H1): Визначення антитіл до гепатиту С (IgG), Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM), Визначення HBs-антигену (HBsAg), Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) 1020
Діагностика гепатиту В (H2): Визначення HBs-антигену (HBsAg), Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG), Визначення HBe-антигену (HBeAg), Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM), Загальний аналіз сечі, Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) 1770
Діагностика гепатиту С (H7): Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) , Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C - Core, NS3, NS4, NS5 670
Розширена діагностика гепатитів (H8): Визначення HBs-антигену (HBsAg), Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG), Визначення HBe-антигену (HBeAg), Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG), Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM), Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM), Визначення антитіл до гепатиту С (IgG), Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз, Загальний аналіз сечі, Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) 2500
Гепатит А  
Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgG) 200
Визначення антитіл до вірусу гепатиту А (IgM) 200
Гепатит В  
Визначення HBs-антигену (HBsAg) 200
Визначення антитіл до HBs-антигену (IgG) 200
Визначення HBe-антигену (HBeAg) 230
Визначення антитіл до HBe-антигену (IgG) 230
Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG) 200
Визначення антитіл до HB-core антигену (IgM) 200
Гепатит С  
Визначення антитіл до гепатиту С (IgG) 220
Визначення антитіл до гепатиту С (IgM) 200
Диференційне виявлення антитіл до антигенів вірусу гепатиту C - Core, NS3, NS4, NS5 270
Інші інфекції  
Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgA) 180
изначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG) 180
Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis ( Ig A, M, G) 200
Визначення антитіл до T. Pallidum ( IgG) 200
Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1 250
Антитіла до кору IgG 220
Борелія IgG (Borrelia burgdorferi IgG) 200
Борелія IgМ (Borrelia burgdorferi IgM) 200
Мікоплазма Пневмонія IgG 170
Мікоплазма Пневмонія IgM 170
Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1, визначення антитіл да T.Pallidum (igG), Визначення HBs-антигену (HBsAg) 650
Гельмінтози  
Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG) 200
Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG) 200
Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG) 350
Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG) 260
Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG) 200
Гельмінти (G1): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG) 820
Гельмінти + (G2): Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG), Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG), Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG), Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG) 1450
Мікрокультуральна діагностика  
Мікрокультуральна діагностика М. hominis, U. urealiticum. Тест включає титр 2-х мікроорганізмів та чутливість до антибіотиків 350
Мікрокультуральна діагностика мікрофлори урогенітального тракту системою «AF Genital» (виявлення: M.hominis, U.urealiticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus) 400
Мікрокультуральна діагностика умовно-патогенної мікрофлори сечового тракту cистемою «Urin System Plus» (виявлення: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enterococcus spp, Staphylococcus spp, Candida spp.) 400
КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
Дослідження крові  
Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів 160
Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити 200
Терморезистентность еритроцитів 70
Тільця Гейнца 50
Аналіз крові на ретикулоцити 50
Визначення групи крові за системою АВО і резус - фактор 150
Антитіла до еритроцитів за системою Резус (антирезусні антитіла) 150
Антитіла до эритроцитів за системою АВО (гемолізіни) 150
Серологічні дослідження  
Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія) 200
Дослідження сечі  
Мікроальбумін 24h (сеча добова, вказати діурез, мл) 150
Мікроальбумін спонтанна порція (сеча ранкова, співвідношення мікроальбумін/креатинін) 150
Альфа-амілаза сечі 100
Білок в добовій сечі 100
Визначення кетонів в сечі 100
Глюкоза в сечі 100
Двостаканна проба сечі 170
Загальний аналіз сечі 120
Кальцій у сечі (добова сеча) 100
Креатинін в добовій сечі (вказати вагу пацієнта та діурез) 100
Сеча за Зимницьким 100
Сеча за Нечипоренком 100
Сечова кислота в добовій сечі (вказати діурез, мл) 70
Сечовина в добовій сечі (вказати діурез, мл) 70
Тристаканна проба сечі 250
Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча) 100
Мікроскопічні дослідження  
Назоцитограма 150
Кольпоцитологічне дослідження (1 досл.) 100
Мікроскопія біологічного матерілу на наявність демодексу 150
Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на патогенні гриби 150
Мікроскопія секрету простати 120
Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок 120
Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків 120
Цитоморфологічне дослідження матеріалу із шийки матки 250
Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряб з поверхні ерозій, виразок, виділення ЛОР-органів), а також виділень з молочних залоз 150
Цитологічне дослідження пунктатів, отриманих тонкою голкою з пухлин та пухлиноподібних утворень будь-якої локалізації, ендоскопічного матеріалу, відбитки поверхневих пухлин та пухлиноподібних утворень 320
Бактеріоскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів (діагностика гонореї) 120
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації й цервікального каналу) 250
ПАП-тест методом рідинної цитології 400
Копрологічні дослідження  
Аналіз калу (копрограма) 140
Аналіз калу на гельмінти та найпростіші 130
Аналіз перианального зішкрябу на ентеробіоз 110
Аналіз калу на приховану кров 130
АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА виявлення алергоспецифічних антитіл (IgE) імуноблотінгом RIDA®allergysreen (R-biopharm, Німеччина)  
Педіатрична панель, визначення специфічних антитіл ( IgE) до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, береза, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternatа, молоко, альфалактоальбумін, беталактоглобулін, яєчний білок, яєчний жовток, альбумін сироватковий бичачий, соєві боби) 870
Респіраторна панель, визначення специфічних антитіл ( IgE) до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, морська свинка, золотистий хом’як, кріль, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) 870
Харчова панель, визначення специфічних антитіл ( IgE) до 20 алергенів (лісові горіхи, арахіс, грецькі горіхи, мигдальні горіхи, молоко, яєчний білок, яєчний жовток, казеїн, картопля, селера, морква, помідори, тріска, краби, апельсин, яблука, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжутне насіння, соєві боби) 870
Змішана панель, визначення специфічних атитіл ( IgE) до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, Alternaria alternata, яєчний білок, молоко, арахіс, лісові горіхи, морква, пшеничне борошно, соєві боби) 870
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ПЛР  
ПЛР-діагностика вірусних гепатитів  
Скринінг гепатитів (HEPA): Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналіз, Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз, Визначення РНК вірусу гепатиту А, якісний аналіз 1380
Гепатит А  
Визначення РНК вірусу гепатиту А, якісний аналіз 350
Гепатит В  
Визначення ДНК вірусу гепатиту В, кількісний аналіз 650
Визначення ДНК вірусу гепатиту В, якісний аналіз 330
Гепатит С  
Визначення РНК вірусу гепатиту C, кількісний аналіз 1600
Генотипування РНК вірусу гепатиту C (1a,1b,2,3a) методом ПЛР Real-time 550
Визначення РНК вірусу гепатиту C, якісний аналіз 370
Гепатит D  
Визначення РНК вірусу гепатиту D, якісний аналіз 330
ПЛР-діагностика урогенітальних інфекцій  
Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз 230
Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз 200
Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз 200
Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз 200
Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз 200
Визначення ДНК Ureaplasma species, якісний аналіз 200
Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз 200
Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз 200
Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз 200
Урогенітальне здоров'я ПЛР (URO1): Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз 880
Сексуальне здоров'я ПЛР (URO2): Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипування 1950
Діагностика урогенітальних інфекцій (URO3): Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипування, Визначення ДНК вірусу папіломи людини низького канцерогенного ризику (6,11 генотипи), якісний аналіз+генотипування, Мікрокультуральна діагностика мікрофлори урогенітального тракту системою «AF Genital» (виявлення: M.hominis, U.urealiticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus), Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків 2700
Скринінг урогенітальних інфекцій ПЛР (URO4): Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз 1350
Пакети урогенітальні  
Пакет 1. Визначення ДНК та диференціація виду Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei, якісний аналіз 250
Пакет 2. Комплексне визначення ДНК Ch.trachomatis/Ureaplasma sp./M.hominis, якісний аналіз 250
Пакет 3. Комплексне визначення ДНК Ch.trachomatis/Ureaplasma sp./M.hominis/ M.genitalium, якісний аналіз 400
Пакет 4. Комплексне визначення ДНК Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, HSV 1/2, якісний аналіз 450
Фемофлор 16 (дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок) 900
Фемофлор скрін (дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок) 750
Андрофлор (дослідження біоценозу урогенітального тракту чоловіків) 1100
ПЛР-діагностика папіломавірусної інфекцїя високого канцерогенного ризику
 
Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), кількісний аналіз 400
Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипування 400
ПЛР-діагностика герпесвірусних інфекцій  
Визначення ДНК цитомегаловірусу, кількісний аналіз 270
Визначення ДНК цитомегаловірусу, якісний аналіз 230
Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, кількісний аналіз 270
Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналіз 230
ПЛР-діагностика туберкульозу  
Визначення ДНК мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis complex: M.tuberculosis+M.bovis+M.africanum+M.microti+M.canetti+M.pinipedii), якісний аналіз 400
ПЛР-діагностика TORCH-інфекції  
Визначення ДНК Toxoplasma gondii, якісний аналіз 270
ПЛІ-діагностика ГКІ  
Визначення чутливості до Shigella spp. Та ентероінвазивні E. Coli, Salmonella spp., Термофільні Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus 250
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
Дослідження бактеріологічне мікрофлори носової порожнини з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне мікрофлори із зіву(задня стінка глотки та мигдалини) з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне мікрофлори вуха з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне мікрофлори шкіри з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне мікрофлори кон'юнктиви з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне мікрофлори вмісту ран з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне мікрофлори сечі з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне на наявність збудників гострих кишкових захворювань 300
Дослідження бактеріологічне крові на стерильність 350
Дослідження бактеріологічне калу на патогенну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне урогенітальних мазків з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне сока простати, еякуляту на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне жовчі на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне грудного молока на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків 300
Дослідження бактеріологічне мокроти на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків 400
Дослідження бактеріологічне на BL(дифтерію) з носу та зіву 500
Рекомендовані лабораторією комплексні дослідження  
Спорт + (SPORT): Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити, Загальний аналіз сечі, Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) , Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ), Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт, Ниркові проби( креатинін, сечовина, сечова кислота), Креатинфосфокіназа (КФК), Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ), Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Кортизол , Інсулін, Глікований гемоглобін (HbA1c), Тестостерон загальний, Пролактин , Естрадіол , Кальцій , Фосфор неорганічний, Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-). 3500
Передопераційний + (OP1): Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів, Загальний аналіз сечі, Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія), Загальний білок, Альбумін, Глобуліни, Альбумін-глобуліновий коефіцієнт, Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Білірубін загальний, прямий, непрямий, Креатинін, Сечовина, Аланінамінотрансфераза (AлАТ), Аспартатамінотрансфераза (АсАТ), Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (МНС), відсоток протромбіну за Квіком, Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Фібріноген за Клаусом (ФБ), Натрій (Na), Хлор (Cl), Калій (К), Визначення антитіл до гепатиту С (IgG), Визначення HBs-антигену (HBsAg), Визначення антитіл до T. Pallidum ( IgG) 2250
Передопераційний (OP2): Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів, Загальний аналіз сечі, Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тест-системами DiaMed (Швейцарія), Загальний білок, Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Білірубін загальний, Креатинін, Сечовина, Аланінамінотрансфераза (AлАТ), Аспартатамінотрансфераза (АсАТ), Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ), Визначення HBs-антигену (HBsAg) 1500